De renaissance

In de nasleep van de oorlog blijven de toren en de arcaden van het sub-oksaal rechtop staan. De gemeente herbouwt de kerk niet maar bouwt een nieuwe kerk vlakbij. De toren werd lang aan zijn lot overgelaten maar zal in de jaren 1980 uit de as herrijzen. Geen sprake van dat hij vergeten wordt. Terwijl de gemeenten fusioneren en Saint-Ghislain groter wordt, besluiten de overheidsinstanties om het gebouw om te vormen tot tentoonstellingsruimte. Er wordt een mooie ruimte toegevoegd, ontworpen door de architect Pierre Leclercq.

Een tentoonstellingsruimte

Zo ontdekt u, wanneer u de deuren van de toren binnengaat, een levende plaats, geanimeerd door tentoonstellingen van lokale kunstenaars, nationale kunstenaars en zelfs soms internationale kunstenaars. De crypte die ontdekt werd tijdens de werken doet ook dienst als tentoonstellingsruimte. Het gebouw maakt, net zoals de oktoberkermis, deel uit van de hoogtepunten van de stad. Er gaat geen maand voorbij zonder dat er een evenement of tentoonstelling wordt georganiseerd. Zijn naam Ockeghem verwijst trouwens naar Jean Ockeghem, beroemde componist, geboren in Saint-Ghislain in 1420, en beschouwd als de leider van de generatie van componisten zoals Guillaume Dufay of Josquin Des Près.

De geschiedenis van Saint-Ghislain

Indien de geschiedenis van de Ockeghemtoren u interesseert en meer in het algemeen die van Saint-Ghislain, kunt u eveneens het Museum van de Kermis en de Herinnering bezoeken. Er is een volledige afdeling gewijd aan de geschiedenis van de gemeente. 

 

La renaissance

Au lendemain de la guerre, subsistent la tour et les arcades du sous-jubé. La commune ne reconstruit pas l'église, elle en édifie une nouvelle à quelques pas. Longtemps à l'abandon, la tour va renaître de ses cendres dans les années 1980. Pas question de la voir tomber dans l'oubli. Alors que les communes fusionnent et que Saint-Ghislain s'agrandit, les pouvoirs publics décident de  réhabiliter l'édifice en salle d'exposition. On lui accole un bel espace conçu par l'architecte Pierre Leclerq.
 

Une salle d'exposition

Ainsi, lorsque vous franchissez les portes de la tour, vous découvrez un lieu vivant, animé par des expositions d'artistes locaux, nationaux et parfois même internationaux. La crypte découverte pendant les travaux fait elle aussi office de salle d'exposition. L'édifice prend part aux temps forts de la ville comme la kermesse d'octobre. Pas un mois ne passe sans qu'un événement ou une exposition y soit organisée. Son nom Ockeghem fait d'ailleurs référence à Jean Ockeghem, illustre compositeur né en 1420 à Saint-Ghislain et considéré comme le chef de file de la génération de compositeurs tels que Guillaume Dufay ou Josquin Des Près.
 

L'histoire de Saint-Ghislain

Si l'histoire de la Tour Ockeghem vous intéresse et plus largement celle de Saint-Ghislain, vous pouvez également vous rendre au Musée de la Foire et de la Mémoire. Un département complet est dédié à l'histoire de la commune.