ARTIKEL 1. Organisatie  
De Dienst voor Toerisme van de Stad Bergen, een Vereniging Zonder Winstoogmerk met zetel in Grand-Place 27 te 7000 Bergen (BTW : BE 0406 581 339) organiseert een gratis spel zonder aankoopverplichting van dinsdag 25 april tot en met vrijdag 19 mei 2023. Deze operatie wordt niet georganiseerd of gesponsord door Facebook, Google, Apple of Microsoft.

ARTIKEL 2. Toegang tot het spel 
Dit gratis spel staat open voor elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar die beschikt over toegang tot internet en een Facebook-account en die in Europa woont, met uitzondering van:
Het personeel van het Office du Tourisme de la Ville de Mons ASBL en hun gezinsleden, alsook de leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Het personeel van het Maison du Tourisme de la Région de Mons ASBL en hun gezinsleden, alsook de leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Meer in het algemeen, elke persoon die betrokken is bij de organisatie, realisatie, uitvoering, promotie en animatie van het spel, alsmede hun familieleden. Het spel is onderworpen aan de regels van het Belgische recht dat van toepassing is op spellen en wedstrijden.
 
Minderjarige deelnemers moeten niettemin vooraf toestemming krijgen van één van hun ouders of van hun wettelijke voogd om aan het spel deel te nemen. De organisator kan elke deelnemer die minderjarig is vragen een bewijs van deze toestemming voor te leggen en zo nodig een deelnemer diskwalificeren die dit bewijs niet kan voorleggen.
 
De organisator kan elke winnaar die minderjarig is vragen een bewijs van de toestemming voor te leggen die deelname aan het spel toelaat. De organisatie behoudt zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen indien de eerste winnaar, in het geval hij minderjarig is, niet in staat is om voldoende bewijs van deze toestemming voor te leggen.
 
Het loutere feit van deelname aan dit spel impliceert de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van deze regels.
 
De organisator zal elke deelnemer vragen deze voorwaarden te rechtvaardigen. Elke persoon die niet aan deze voorwaarden voldoet of weigert deze te rechtvaardigen, wordt uitgesloten van het spel en heeft geen recht op de prijs indien hij wint.
 
Elke inschrijving die onvolledig is of vóór of na de uiterste datum en tijd voor deelname wordt ingediend, of die niet voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, wordt als nietig beschouwd.

ARTIKEL 3. Hoe kunt u deelnemen? 
Dit spel vindt uitsluitend plaats op Facebook op de in artikel 1 genoemde data.
 
Gedurende de hele spelperiode is slechts één inzending per persoon - hetzelfde Instagram-account - toegestaan.
 
ARTIKEL 4. Bepaling van de winnaars  
De winnaars worden bepaald door een willekeurige trekking als ze aan de volgende voorwaarden hebben voldaan:

☑️ De publicatie liken en 2 vrienden taggen 


ARTIKEL 5. Schenkingen 
De prijs wordt aangeboden door het Office du Tourisme de la Ville de Mons Asbl. De aangeboden prijs kan geen aanleiding geven tot geschillen over de aard ervan of over de levering van welke tegenprestatie dan ook. De prijs bestaat uit:
  • Een overnachting in het MAH Hotel
  • Toegang tot het Doudou museum
  • Twee VIP-tickets voor de Processies en de Slag van Luemçon op 4/06/23
De Dienst voor Toerisme van de Stad Bergen behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Indien dit het geval is, zal de waarde van de prijs gelijk zijn aan of groter zijn dan het vervangen product. 

 ARTIKEL 6. Toewijzing van de prijzen 
Volgens de voorwaarden inzake het elektronische en boekhoudkundige karakter van de stemmingen kan geen enkele claim worden aanvaard met betrekking tot de resultaten.
Er is slechts één schenking per natuurlijke persoon. De winnaars krijgen een "PM" bericht via Facebook.
Aan de winnaars kan worden gevraagd om hun volledige contactgegevens door te geven: naam, voornaam, geboortedatum, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer en e-mailadres. In dit geval zullen de gegevens worden opgevraagd door de Dienst voor Toerisme van Bergen. Indien de door de deelnemer verstrekte informatie onvolledig is en/of niet toelaat dat hij op de hoogte wordt gebracht van zijn prijs, verliest hij de status van Winnaar en kan hij geen aanspraak maken op de prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen met betrekking tot deze elektronische prijsmelding. Indien de Winnaar deze informatie niet verstrekt, verliest hij zijn status als Winnaar. De officiële en gepersonaliseerde kennisgeving van de toekenning van de prijzen aan de Winnaars met de beschrijving en de modaliteiten van de terugtrekking worden per omgaande per e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat zij hebben opgegeven. 
 
ARTIKEL 7- Nominatie van de Winnaars en bekendmaking van de resultaten
De lijst met Winnaars wordt uiterlijk vrijdag 19 mei 2023 officieel gemaakt. 

ARTIKEL 8 – Uitsluitingsvoorwaarden
De deelname aan deze spellen impliceert de volledige aanvaarding van de in dit reglement opgenomen voorwaarden, zonder enig voorbehoud of voorafgaande voorwaarden vanwege de deelnemer. Het niet naleven van dit reglement leidt tot uitsluiting van de wedstrijd en de volledige nietigheid van zijn deelname en van de toekenning van de prijzen.
 
ARTIKEL 9 – Indiening van het reglement
 
Het kan worden verzonden via de website van VisitMons www.visitmons.be
 
ARTIKEL 10 – Bevoegde rechtbanken
Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Bergen bevoegd.